Privacy Statement

H&P Vastgoed gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe H&P Vastgoed en Vereniging VBO Makelaar omgaan met uw gegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?

De volgende gegevens worden door een H&P Vastgoed vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan H&P Vastgoed een woning te verkopen of te verhuren:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • De datum wanneer de woning in de verkoop of verhuur is genomen en de periode dat de woning te koop of te huur heeft gestaan;
 • De omschrijving, foto’s, video’s, overige media en kenmerken van de woning (en objectgebonden ruimtes) zoals de vraagprijs of huurprijs en het verloop hiervan, bouwjaar, de oppervlakte en indeling, de inhoud, de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Foto’s en video’s van de woning en tuin(en)/terras(sen);
 • De reden van beëindiging van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan H&P Vastgoed verstrekt.

De volgende gegevens worden door een H&P Vastgoed vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan H&P Vastgoed een woning te kopen of te huren:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw zoekcriteria en woonwensen zijn opgenomen;
 • De reden van koop of huur;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Wanneer een woning is aangekocht of aangehuurd: de transactiegegevens zoals de aankoop- of aanhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw H&P Vastgoed verstrekt.

De volgende gegevens worden door H&P Vastgoed vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van H&P Vastgoed

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens van de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
 • Overige informatie die u aan H&P Vastgoedverstrekt.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Indien u uw woning verkoopt of verhuurt via H&P Vastgoed, gebruiken wij uw gegevens om de bemiddelingsopdracht uit te voeren. Daarnaast kunnen uw gegevens, of een gedeelte daarvan, ook gebruikt worden voor:

 • Het onder de aandacht brengen van uw woning bij het publiek. Bijvoorbeeld via internetsites zoals www.vbo.nl, de website van het makelaarskantoor en overige websites, in verkoopdocumentatie of andere marketingcommunicatie kanalen die H&P Vastgoed tot zijn beschikking heeft;
 • Het uitvoeren van taxaties en andere waardebepalingen waarbij uw woning gebruikt wordt als referentieobject;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van H&P Vastgoed en Vereniging VBO Makelaar. U kunt u hiervoor afmelden. 

Indien u een woning aankoopt of aanhuurt via H&P Vastgoed, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Het vinden van een geschikte woning;
 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van H&P Vastgoed of Vereniging VBO Makelaar. U kunt u hiervoor afmelden.

Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van H&P Vastgoed, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van H&P Vastgoed of Vereniging VBO Makelaar. U kunt u hiervoor afmelden.

DATABASE VERENIGING VBO MAKELAAR
De systemen van H&P Vastgoed zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij H&P Vastgoed en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.

VERENIGING VBO MAKELAAR
Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

WELKE GEGEVENS LEGT VERENIGING VBO MAKELAAR VAST?
Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door H&P Vastgoed worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

WAAR GEBRUIKT VERENIGING VBO MAKELAAR DE GEGEVENS VOOR?
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS?
Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:

 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
 • Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt. H&P Vastgoed geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
H&P Vastgoed en Vereniging VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
VBO Makelaar slaat geen identificerende gegevens op. Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan H&P Vastgoed, deze zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. H&P Vastgoed zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

VRAGEN?
H&P Vastgoed B.V. en Vereniging VBO Makelaar nemen uw privacy zeer serieus. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met H&P Vastgoed of Vereniging VBO Makelaar. Indien u een andersoortig object verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt via/bij een VBO Makelaar is dit privacyreglement ook van toepassing.
Waar gebruik gemaakt wordt van de term ‘woning’ dient u dan te lezen het type object dat u verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt.

Meer informatie?